Ši sutartis sudaroma tarp UAB "Tavo sąskaita", esančios Ulonų g. 5 Vilniuje, įmonės kodas 303251911, (toliau vadinama "Vykdytoju"), ir Užsakovo, užsiregistravusio Vykdytojo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje, teisingai užpildžiusio visus registracijai reikalaujamus duomenis (informacinius laukus) Užsakovo registracijos formoje ( toliau vadinama – „Užsakymas“), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, ir sutikusio su šios sutarties sąlygomis, savo sutikimą patvirtinusio nurodžius sąlygą „Sutinku su sutarties sąlygomis“.

1. Sutarties dalykas

1.1. Vykdytojas įsipareigoja internetu teikti Užsakovui sąskaitų išrašymo internetu paslaugą (toliau – „Paslauga“).

1.2. Užsakovas įsipareigoja naudotis Paslauga sutartyje nustatytomis sąlygomis.

1.3. Paslaugų aprašymai ir kainos išdėstytos Užsakovo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje adresu: http://www.asap.lt (toliau – „Tinklalapis”).

2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. Teikti Užsakovui sutarties Užsakyme nurodytą Paslaugą;

2.1.2. Pradėti Paslaugos teikimą nuo apmokėjimo pagal Užsakymą kaip nurodyta šios sutarties 3 punkte;

2.1.3. Paslaugos teikimo laikotarpiu konsultuoti Užsakovą atitinkamos Paslaugos teikimo klausimais elektroniniu paštu ir telefonu;

2.1.4. Informuoti Užsakovą raštu arba Vykdytojo Tinklalapyje ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas apie planuojamus profilaktinius darbus ar kitus techninius pakeitimus, dėl kurių gali kilti tam tikri Paslaugos teikimo sutrikimai;

2.1.5. Užsakovui informavus apie tam tikrus Paslaugos teikimo sutrikimus, per 4 (keturias) valandas darbo dienomis (nuo 9.00 iki 17.00 val.) arba per 8 (aštuonias) valandas nedarbo metu imtis priemonių jiems šalinti;

2.1.6. Užtikrinti Užsakovo suteiktos informacijos konfidencialumą;

2.1.7. Užtikrinti Paslaugos nepertraukiamą veikimą.

2.1.8. Užtikrinti pateiktos informacijos konfidencialumą, apsaugą ir neatskleidimą, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Vykdytojas nenaudos jokios informacijos trečiosios šalies interesais. Įstatymų reikalaujamo privalomo informacijos atskleidimo atveju Vykdytojas nedelsiant praneš apie tai Užsakovui.

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. Pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją. Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas pateiktų jo nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus;

2.2.3. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti Vykdytoją arba prisijungus prie Tinklalapio pakeisti savo identifikuojančią informaciją;

2.2.4. Informuoti Vykdytoją el. paštu info@asap.lt apie tam tikrus Paslaugos teikimo sutrikimus;

2.2.5. Mokėti už teikiamas Paslaugas šios sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka;

2.2.7. Pripažinti ir laikyti pasirašytais ir patvirtintais elektroniniais kanalais Vykdytojui atsiųstus pranešimus.

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Mėnesinis mokestis už Paslaugą yra 10 Eur be PVM. Paslauga apmokama iš anksto už 6 (šešių) mėnesių laikotarpį;

3.2. Paslaugą Užsakovas privalo apmokėti Vykdytojui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos išankstiniam apmokejimui išsiuntimo Užsakovo nurodytu el. pašto adresu;

3.3. Užsakovui nesumokėjus iki nurodyto termino Paslaugos naudojimas apribojamas. Užsakovo informacija sistemoje saugoma 90 dienų, praėjus šiam terminui Vykdytojas nėra atsakingas už Užsakovo informacijos saugojimą.

3.4. Vykdytojas pasilieka sau teisę keisti įkainius, apie tai informavęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki kito ataskaitinio laikotarpio.

4. Sutarties galiojimas

4.1. Sutartis yra neterminuota, įsigalioja nuo to momento, kai Užsakovas pateikia Vykdytojui Sutarties 1.1. punkte įvardintos Paslaugos užsakymą.

4.2. Sutartis netenka galios Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.

4.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai informavęs Vykdytoją. Užsakovui sumokėtos įmokos negrąžinamos.

5. Nenugalima jėga (force majeure)

5.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų vykdyti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios (force majeure).

5.2. Šalis, kuri dėl force majeure aplinkybių negali vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai. Tinkamai nepranešusi, Šalis nuo atsakomybės neatleidžiama.

5.3. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šią sutartį, apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai.

5.4. Šalis, dėl force majeure aplinkybių negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

6. Kitos nuostatos

6.1. Sutartyje nenumatyti ir nesureguliuoti klausimai sprendžiami abipusiu sutarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6.2. Visi ginčai, dėl kurių neįmanoma susitarti, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.